Nowe rozporządzenie w sprawie ZFRON – pytanie POPON do BON

Jak prawidłowo wyliczyć dofinansowanie za okres styczeń – marzec 2014 r. – interpretacja BON

Pytanie POPON do BON z dnia 22.11.2013 r. w sprawie wliczania do wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych bez...

CZYTAJ WIĘCEJ ››
EKSPERCI POPON RADZĄ

Dodano: 2014-01-31 08:59:23

Niepełnosprawny pracownik w firmie – artykuł POPON w Gazecie Podatkowej. Pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osobę niepełnosprawną, muszą pamiętać nie tylko o dodatkowych uprawnieniach pracowniczych, ale także o udogodnieniach budowlanych, które uwzględniają schorzenia osób z niepełnosprawnością. Ważną rolę pełni także wymóg przystosowania...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-22 08:44:55

Zasady wydatkowania pomocy publicznej z ZFRON przez pracodawców, którzy utracili status ZPChr. Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej. Pisze Mateusz Brząkowski, radca prawny

Zmiany w przepisach prawnych na przełomie 2013/2014 r. mogą spowodować kolejną falę rezygnacji pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). Dlatego też przedsiębiorcy powinni wiedzieć na jakich zasadach mogą wydatkować pomoc publiczną po utracie statusu, którą...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-20 12:12:52

Jak wyliczyć wskaźnik zatrudnienia inwalidów. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej. Pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

DOKUMENTY Gdy niepełnosprawny nie ma kolejnego orzeczenia o upośledzeniu, szef uwzględnia go licząc współczynnik stanu załogi bez ustalonego stopnia choroby.   Pracownik miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważne do sierpnia 2013 r. 1 października 2013 r....

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-20 12:10:26

Cztery dni na wysłanie do PFRON rocznych informacji i deklaracji.Artykuł POPON w Rzeczpospolitej. Pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Pracodawcy, którzy osiągnęli 6-proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych, do 20 stycznia muszą wysłać druki INF-2 i DEK-R.   Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, obowiązani są co miesiąc dokonywać obowiązkowych wpłat...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-10 08:17:20

Czy do stanu zatrudnienia należy wliczać osoby przebywające na urlopie bezpłatnym i macierzyńskim. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej, pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Chcemy uzyskać status zakładu pracy chronionej. Jednym z warunków uprawniających do jego posiadania jest legitymowanie się wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50 proc, a w tym co najmniej 20 proc. ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby zaliczone do...

Czytaj więcej ››

Nowe wpisy w serwisie

pytania i odpowiedzi

Dodano: 2014-01-30 14:07:50

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane w grudniu 1999 r na stałe, na którym istnieją 4 kody niepełnosprawności : N/O/L/Ps jest ważne?

Zgodnie z par. 33 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328) orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-30 09:14:45

Nasze przedsiębiorstwo z tytułu niezatrudniania odpowiedniego wskaźnika osób niepełnosprawnych dokonuje miesięcznych wpłat na PFRON. Jednocześnie przepisy prawne pozwalają obniżyć ustawowy wskaźnik wpłat na Fundusz jeżeli pracodawca zatrudnia niepełnosprawnych z niektórymi schorzeniami szczególnymi. Czy zaświadczenie o szczególnych schorzeniach wydane przez lekarza specjalistę dla celów obniżenia ustawowego wskaźnika wpłat na PFRON powinno wskazywać na konkretne schorzenie?

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) ustawowy wskaźnik wpłat na PFRON może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-30 09:12:01

Pracownik zakładu pracy chronionej (osoba niepełnosprawna ze schorzeniem narządu ruchu) otrzymał ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nieoprocentowaną pożyczkę, zgodnie ze złożonym uprzednio wnioskiem w kwocie 5 000 zł. Pożyczka przeznaczona była na pokrycie kosztów leczenia (operacja stawu biodrowego). W trakcie okresu spłaty pożyczki (3 miesiące po jej zaciągnięciu), po przeprowadzonej operacji, pracownik zmarł. Jak prawidłowo powinien postąpić pracodawca w takiej sytuacji? Czy może umorzyć pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy?

Status prawny ZFRON reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721). Natomiast rodzaje wydatków, warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji oraz zakres, warunki i formy...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-30 09:07:44

Mam pytanie dotyczące zfron. Czy (współwłaściciel) prokurent samoistny zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce komandytowej ZPCH-emeryt posiadający orzeczenie o niepełnosprawności-ma prawo korzystać z pomocy ze środków zfron?

Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810) szczegółowo wskazuje, że pomoc indywidualną przyznaje się na wniosek osób...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-29 09:33:47

Pracujący w naszym zakładzie pracownik - osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym otrzymał skierowanie na pobyt w sanatorium. Zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie płatnego zwolnienia od pracy, które przysługuje na mocy ustawy o rehabilitacji. Czy jako pracodawca mamy obowiązek uwzględnić wniosek pracownika? Czy pracownik może skorzystać z tego zwolnienia w związku z wyjazdem do sanatorium?

Osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.;...

Czytaj więcej ››

stanowiska i orzeczenia

Dodano: 2014-01-14 09:39:51

Jak prawidłowo wyliczyć dofinansowanie za okres styczeń – marzec 2014 r. – interpretacja BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się prośbą do BON o wyjaśnienie przepisów dotyczących prawidłowego wyliczania kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w okresie styczeń – marzec 2014 r., na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27...

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-13 08:19:49

Stanowisko BON z dnia 18 października 2013 r. ws. możliwości finansowania szczepień ze środków zfron

Czytaj więcej ››

Dodano: 2014-01-13 08:15:49

Stanowisko BON z dnia 7 października 2013 r. ws. opłat za korzystanie z bazy wypoczynkowej sfinansowanej z zfron.

Czytaj więcej ››